Home

De groene Lommelse 10 miles,

op zaterdag 7 mei 2016.

 

Praktische informatie

 

De afstand van ¨De groene Lommelse 10 miles¨ en de andere afstanden die dezelfde dag georganiseerd worden zijn zo nauwkeurig mogelijk opgemeten. Het parcours wordt gelopen deels op verharde weg en deels over bospaden. Het parcours is uitgezet in 4 ronden van ongeveer 4 km. De gelopen afstanden worden elke kilometer aangegeven.

Prijzengeld voor de eerste 3 dames en de eerste 3 heren van de 10 Miles. Voor de joggings zijn er prijzen in natura voorzien.

Langs het parcours wordt ook voor muzikale ritmische begeleiding en de nodige gezelligheid gezorgd.

 

Na de lopen is er in de tent nog gelegenheid om een drankje te nuttigen dit onder begeleiding van gezellige live muziek. Wij verwachten jullie in de tent waar ook de tombolaprijzen verloot zal worden onder de deelnemers.

 

Het startschot van de 10 miles en de joggings zal om 16 uur gegeven worden op de atletiekpiste.

Wedstrijdinformatie wordt door de presentator omgeroepen.

 

Begeleiding:

De eerste lopers worden door een voorfietser begeleid.

Na de laatste loper volgt ook een bezemfiets.

Het parcours wordt duidelijk aangegeven. Waar nodig is de politie of een gemachtigd opzichter aanwezig. Om het parcours verder duidelijk aan te geven staan er voldoende vrijwilligers van DALO om iedereen te begeleiden.

Het parcours van ¨De groene Lommelse 10 miles¨ en de andere afstanden is volledig verkeersvrij. Fietsbegeleiding is NIET toegestaan.

Bevoorrading:

Er is 1 bevoorradingspost met water voorzien om de 4 km, op de atletiekpiste. Bij extreem warm weer zal er een extra waterbevoorrading voorzien worden.

Er wordt een sportdrank en versnapering voorzien na de aankomst.

Er is geen bedeling voor persoonlijke bevoorrading.

 

Instructies wedstrijdleiding:

Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de wedstrijd behoren. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

 

Inschrijvingen:

Er zijn dit jaar geen voorinschrijvingen voorzien. Op de dag zelf kan dit vanaf 13h30 tot ten laatste 15h30. Dit om de organisatie de tijd te geven om de deelnemerslijsten in orde te brengen tegen de start om 16h00.

 

 

Deelnameprijs:

Daginschrijving

10 Miles: 8 euro

12, 8 km, 4 km: 5 euro

Voorinschrijvingen niet mogelijk

 

De organisatie behoudt zich het recht toe om de route op bepaalde delen te wijzigen mocht dit noodzakelijk zijn om de veiligheid en het comfort van de deelnemers te garanderen.

Op grond van uitzonderlijke omstandigheden kunnen we besluiten om het evenement geen doorgang te laten vinden. De deelnemers worden dan in de gelegenheid gesteld om aan de volgende editie deel te nemen. Restitutie van het inschrijfgeld vindt niet plaats, ook niet als een deelnemer niet in staat is aanwezig te zijn op een vervangdatum.

 

Bereikbaarheid en Parkeren:

Atletiekpiste DALO

Sportveldenstraat

3920 Lommel

 

De sportveldenstraat van Lommel is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Meer info hierover bij de Lijn en de NMBS. Rond de atletiekpiste van de Stad Lommel liggen ruime gratis parkings.

Belangrijk voor 2 mei 2015, in verband met meerdere evenementen op deze dag is er eenrichtingsverkeer ingesteld om de parkings te bereiken en te verlaten. Gelieve hiermee rekening te houden vooral bij het verlaten van de parking.

 

Kleedkamers en douches:

Er zijn kleedkamers met uitgebreid sanitair en douchemogelijkheden voorzien in de grote evenementenhal De Soeverein op een 200 meter van de piste.

Toiletten vind je aan de atletiekpiste.

 

Bagage:

Bagage wordt gratis aan de start en aankomst bewaard in de tenten. De bagage is NIET bewaakt. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in de ter beschikking gestelde kleedaccommodatie.

N.B: Achtergelaten kleding en bagage wordt twee weken bewaard, nadien wordt alles aan een goed doel geschonken.

 

Startnummer / Tijdregistratie:

Er wordt een indicatieve klok opgesteld aan de aankomst. De tijdregistratie wordt door onze eigen jury uitgevoerd. De jury van DALO stelt de finishtijd van de deelnemer vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Deze vaststelling is bindend.

Men dient te lopen met de door de organisatie aangeleverde startnummer, deze kan op de dag van de wedstrijd op het inschrijftent afgehaald worden.

De deelnemer dient het startnummer op zijn/haar borstzijde te bevestigen met behulp van veiligheidsspelden. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het nummer en de erop afgebeelde informatie goed zichtbaar zijn in vooraanzicht. Het mag niet worden afgedekt, afgesneden of gevouwen. Van deelnemers, die om welke reden ook lopen met een niet op de juiste manier gedragen nummer, kan geen tijd vastgesteld worden. Zij komen dan niet in de uitslagen voor.

 

Uitslag:

De uitslag zal te vinden zijn op www.DALO.be

 

Film / foto:

Tijdens het evenement zullen er door de organisatoren foto’s of filmopnames gemaakt worden. Elke loper verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van het tijdens of rond het evenement gemaakt beeldmateriaal waarop hij/zij zichtbaar is. De foto's vindt u terug op de websites www.DALO.be , deze kan men kosteloos downloaden voor eigen gebruik.

 

 

Organisatie:

van DALO vzw in samenwerking met de stad Lommel

DALO vzw. Koningsstraat 56 3920 Lommel

 

Persoonsgegevens:

De door de deelnemers verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand voor administratie, voor eventuele dopingcontroles en voor noodgevallen. De deelnemer verleent door zijn inschrijving toestemming aan de organisator tot gebruik van zijn mailgegevens voor het toezenden van specifieke informatie over volgende loopevenementen via nieuwsbrieven. De postadressen en (nood-)telefoonnummers zullen nooit ter beschikking gesteld worden aan derden.

Men kan ten allen tijde definitief uitschrijven van de nieuwsbrieven via de in de nieuwsbrief aanwezige uitschrijflink.

De deelnemer verleent door de deelname aan de lopen toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Veiligheid, verantwoordelijkheid en risico:

Het parcours is volledig verkeersvrij en het verkeer wordt geregeld door seingevers en politie.

De verkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving blijft tijdens het evenement op het gehele parcours onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de organisatie ontheffing verleend is.

Deelname geschiedt voor eigen risico. DALO is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

Indien ondanks het bepaalde in het vorige lid, de aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.

Deelnemers dienen afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van een overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door de deelname aan het evenement.

De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training voldoende zal hebben voorbereid. De organisator adviseert dat de deelnemers aan het evenement zich sportmedisch laten onderzoeken.

Deelnemers vrijwaren de organisator voor schade en hinder die derden mochten veroorzaken door een handelen of nalaten met betrekking tot het evenement.

Sponsors van het evenement en de gemeente waarin het plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

 

Bezoek zeker ook eens http://www.joggers.tk voor info over andere joggings in uw buurt

 

Ook een aanrader is http://www.sportsites.be

Copyright © All Rights Reserved Dalo Lommel

Contact: 0499 307 900

mail: voorzitter@dalo.be